Forskning > Forskning inom KÄTS > Forskningsprojekt  

KÄTS forsknings- och utvecklingsprojekt

1. ANGI-Projektet-Genetiska faktorer vid anorexia nervosa:
Forskargruppen (Norring, Birgegård) deltar i världens hittills största forskningsprojekt om genetik och anorexi, the Anorexia Nervosa Genetics Initiative (ANGI). Projektet leds av Cynthia Bulik vid University of North Carolina at Chapel Hill, och datainsamling sker även i Australien och Danmark. Den största delen av blodproven ska samlas in i Sverige, vilket sker i samarbete med kvalitetsregistret RIKSÄT och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB, Karolinska institutet, Mikael Landén och Paul Lichtenstein), och syftet är att via GWAS och andra studiedesigner klarlägga mer om genetiska bidrag till risk för insjuknande i anorexia nervosa. Projektet stöds av The Klarman Family Foundation.
 
 
2. Steg mot en mer kliniskt relevant ätstörningsdiagnostik

Det finns många problem med den rådande diagnostiken för ätstörningar. Detta projekt fokuserar på hur ätstörningsdiagnostik kan göras mer kliniskt relevant. Delstudier handlar bl.a. om konsekvenser av den kommande DSM-5 (se artikel), definitionen av ätstörningar, och klinisk relevans hos och mätning av hetsätningsaspekter.

(Birgegård, Clinton, Norring, Ekeroth) 

 

3. Internetbaserad KBT för ätstörning

Projektet studerar internetbaserad behandling fö bulimi och lknande ätstörningar i en serie studier för att se dess effektivitet i specialiserad psykiatrisk vård, samt vilka patientegenskaper som har samband med utfall.

(Högdahl, Birgegård, Norring, Björck)

 

4. ADHD och ätstörning

Projektet syftar till att undersöka sambandet mellan ADHD-symptom och ätstörning (ssk hetsätning, bulimi), inkl. en farmakolpogisk behandlingsstudie. Även registerbaserade studier i samarbete med MEB planeras för att se på genetiska samband (Juhlin, Svedlund, Birgegård, Norring).

 

5. Ätstörning och bariatrisk kirurgi

Projektet avser att kartlägga förekomsten av ätstörningssymptom och psykisk ohälsa hos personer som ska genomgå fetmakirurgi, för att i förlängingen erbjuda riktade stödinsatser.

(de Man Lapidoth)

 

6. Personlighet och ätstörning

I en serie studier undersöks personlighetsdrag och ätstörningssymtom hos patienter med bulimi och liknande tillstånd före och efter behandling, för att få bättre kunskap om personlighetens roll vid ätstörning, för utfall av behandling och för tillfrisknande. (Levallius, Norring, Clinton)

 

7. Självbild och ätstörningssymtom vid anorexi och bulimi

Projektet undersöker samband mellan självbildsaspekter och självskattade ätstörningssymtom, samt i vilken mån dessa är olika bland anorexi- och bulimipatienter. 

(Birgegård, Björck, Högdahl, Forsén)

 

8. Ätstörningsdiagnos, övriga psykiatriska diagnoser och självbild

Projektet undersöker differentiell förekomst av depressions- och ångestsyndrom bland anorexi- och bulimipatienter, samt om olika typer av komorbiditet är förknippat med olika självbild. 

(Birgegård, Björck, Högdahl) 

 

9. Validering av Structured Eating Disorder Interview
I Stepwise-systemet används SEDI-intervjun som bedömningsstöd för ätstörningsdiagnostik. Projektet undersöker intervjuns pykometriska egenskaper jämfört med andra metoder.

(Birgegård, de Man Lapidoth)

 

10. Pålitlig och kliniskt relevant förändring vid ätstörningar: utveckling av mätmetoder för naturalistisk forskning och kvalitetssäkring 

utveckling av mätmetoder för naturalistisk forskning och kvalitetssäkring: Det finns flera metodologiska problem med studier som enbart använder sig av statistisk signifikans för att mäta förändring under behandling. På senare år har det påståtts att alternativa beräkningssätt som mäter ”pålitlig och kliniskt relevant förändring” kan utgöra ett viktigt komplement till forskning som bättre förstå behandlingsutfall. (Clinton, Norring, Birgegård, Ekeroth)  

 

11. Ätstörning pch komorbida psykiatriska diagnoser

Projektet undersöker förekomst och typ av samsjukliga diagnoser i olika ätstörningsgrupper.

(Juhlin, Birgegård, Högdahl, Ulfvebrand)

 

12.  Ätstörningar och trauman:

Ätstörningar och trauma: Mer kunnskap behövs om förekomsten och konsekvenserna av trauma vid ätstörning. I samarbete med forskare i Helsingfors och vid Åbo Akademi i Finland genomförs en serie studier för att klar lägga detta. (Birgegård, Isomaa, Backholm)

 

 

13. Nio-årsuppföljning av SUSÄTS-projektet

Projektet är en långtidsuppfljning av de ca 100 patienter som ingick i SUSÄTS-projektet, för att undersöka hur utfallet blivit på lång sikt och vilka ev. prediktorer som hänger samman med utfall.

(Lannfelt, Molin, Björck, Molin)

 

14. Graviditet och ätstörningar

Projektet undersöker förekomsten av ätstörningar bland gravida och nyförlösta kvinnor i Stockholm.

(Clinton, Brundin Pettersson)


15. Life Competency Triangulation (LIFT)

Projektet utvecklar ett salutogent självskattningsinstrument som mäter fyra domäner av kompetenser som kan anses vara väsentliga för att kunna leva ett hälsosamt och meningsfullt liv (Känslomässig Trygghet, Kommunikation, Fysisk Hälsa, och Socialanpassning). Instrumentet kan användas av patienter, anhöriga och vårdpersonal.

(Clinton)

 

16. Web-baserade insatser mot ätstörningar (WINST)

Projektet utvecklar interaktiva internet-baserade utbildningsinsatser för skol- och vårdpersonal som kommer i kontakt med ätstörningar vid ett tidigt stadium.

(Clinton, Thomaeus Molin)

Skriv ut

Publicerad: 2016-05-29 | Ansvarig utgivare: